انواع داده های گم شده (missing value)

در مساله انواع داده های گم شده missing value فهمیدن نوع مفقود شدن به طور تصادفی،غیرتصادفی یا کاملا تصادفی MNAR MCAR ,MAR از دست رفته اند درحل مشکل مهم است