درک الگوریتم جنگل تصادفی (Random Forest)

بخش بزرگی از یادگیری ماشینی طبقه بندی است – ما می خواهیم بدانیم که مشاهده مربوط به چه کلاسی است. توانایی طبقه بندی دقیق مشاهدات برایکسب و کارهای مختلف مانند پیش بینی اینکه آیا کاربر خاصی محصولی را خریداری می …

درک الگوریتم جنگل تصادفی (Random Forest) ادامه مطلب »