ماتریس درهم ریختگی (Confusion Matrix) به زبان ساده

در این مطلب قصد داریم به زبانی ساده ماتریس درهم ریختگی یا Confusion Matrix را توضییح دهیم. یادگیری این ماتریس برای ارزیابی مدل یادگیری ماشین ضروری است.