پرکردن ،حذف یا جایگزینی داده های گم شده missing value

تقریباً همه مجموعه داده های دنیای واقعی مقادیر از دست رفته missing value دارند، برای حذف، پر کردن یا جایگزینی داده های گم شده شناسایی نوع آن از دست رفتن داده مهم است و این یک مشکل جدی است که …

پرکردن ،حذف یا جایگزینی داده های گم شده missing value ادامه مطلب »