چرا پایتون زبان برنامه نویسی آینده نیست

در حال حاضر پایتون محبوب ترین زبان برنامه نویسی است. در مقاله نقاط قوت و ضعف این زبان را بررسی می کنیم. و بررسی می کنیم چرا این زبان در آینده محبوب ترین زبان نخواهد بود