فرصت های شغلی علم داده

این مطلب به بررسی کلی مشاغل مختلف در دنیای داده می کند. شناخت کلی هر کدام از این مشاغل می تواند نقشه خوبی برای ورود به این حوزه باشد.